หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้เฮื้อน
อักษรล้านนา
ขี้เริ้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ขี้เรื้อน]
ความหมาย

น.โรคเรื้อน - โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ชนิดร้ายแรง จะทำให้นิ้วมือนิ้วเท้ากุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เฮื้อน (ขี้เริ้อฯร)