หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้เป่อ
อักษรล้านนา
ขี้เปิ่อฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้เป่อ]
ความหมาย

ว.ทื่อ,ไม่คม หรือคมเยินง่าย; เป่อ ก็ว่า เช่น เรียกมีดที่ไม่คมว่า มีดขี้เป่อ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เป่อ (ขี้เปิ่อฯ)