หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขีใจ๋
อักษรล้านนา
ขีไจ
เทียบอักษรไทย
[ขีใจ]
ความหมาย

ก.เดือดร้อนใจ,กังวลใจ,ทุกข์ใจ,หนักใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขีใจ๋ (ขีไจ)