หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขีผาน
อักษรล้านนา
ขีผานฯ
เทียบอักษรไทย
[ขีผาน]
ความหมาย

ก.กังวล,ทุกข์ใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขีผาน (ขีผานฯ)