หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขว้าง
อักษรล้านนา
ฅ่วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
(ล้านนาใช้ ฅว่าง)
ความหมาย

...ดู ฅว่าง

ออกเสียงล้านนา
ขว้าง
อักษรล้านนา
ข้วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ขว้าง]
ความหมาย

น.เรียกท่อนไม้ที่ใช้ขัดแทนดาลประตูว่า ไม้ขว้าง ว.เกะกะ,กีดขวาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขว้าง (ข้วฯางฯ)