หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขวาก
อักษรล้านนา
ขวฯากฯ
เทียบอักษรไทย
[ขวาก]
ความหมาย

น.ไม้หรือเหล็กแหลม สำหรับปักหรือโปรยเพื่อดักหรือให้ตำคนหรือสัตว์ที่ผ่านเข้าไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวาก (ขวฯากฯ)