หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขวยขี้เดือน
อักษรล้านนา
ขวฯขี้เดิอฯร
เทียบอักษรไทย
[ขวยขี้เดือน]
ความหมาย

น.มูลดินที่ไส้เดือนขุดขึ้นมุดตัวเข้าไปอยู่ข้างล่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวยขี้เดือน (ขวฯขี้เดิอฯร)