หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋ำปี
อักษรล้านนา
กัมีภฯร์
เทียบอักษรไทย
[กัมพีร์]
ความหมาย

น.คัมภีร์,ตำรา; ก่ำปี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ำปี (กัมีภฯร์)