หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋าลักน้ำ
อักษรล้านนา
กาลักฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[กาลักน้ำ]
ความหมาย

น.เครื่องมือที่ใช้สำหรับถ่ายเทของเหลวจากภาชนะ โดยใช้หลอดหรือท่อโค้งโค้งงอ ถ่ายเทของเหลวไปสู่ระดับที่ต่ำกว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋าลักน้ำ (กาลักฯนาฯ)