หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋าง
อักษรล้านนา
กลฯางฯกํอฯ
เทียบอักษรไทย
[กลางกอ]
ความหมาย

ว.กลางต้น; เช่น ก๋างก๋อไผ่ - กลางต้นไผ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋างก๋อ (กลฯางฯกํอฯ)