หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋าง
อักษรล้านนา
กางฯ
เทียบอักษรไทย
[กาง]
ความหมาย

ก.คลี่ออก,ถ่างออก,เหยียดออก

ออกเสียงล้านนา
ก๋าง
อักษรล้านนา
กลฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[กลาง]
ความหมาย

ว.กลาง,กึ่งกลาง,ท่ามกลาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋าง (กลฯางฯ)