หน้าหลัก
ก๋าง
กางฯ
[กาง]

ก.คลี่ออก,ถ่างออก,เหยียดออก

ก๋าง
กลฯางฯ
[กลาง]

ว.กลาง,กึ่งกลาง,ท่ามกลาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋าง (กลฯางฯ)