หน้าหลัก
ก๋ด
ก฿ดฯ
[กด]

น๑.เรียกปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง ไม่มีเกล็ด มีหนวด ลักษณะคล้ายปลาสวาย แต่ตัวเล็กว่า ว่า ป๋าก๋ด - ปลากด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ด (ก฿ดฯ)