หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋งเกี๋ยน
อักษรล้านนา
ก฿งฯกยฯร
เทียบอักษรไทย
[กงเกียน]
ความหมาย

น.กงเกวียน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋งเกี๋ยน (ก฿งฯกยฯร)