หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋กเกิ่ง
อักษรล้านนา
ก฿กฯเกิ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[กกเกิ่ง]
ความหมาย

ก.ตัดครึ่ง,ผ่าครึ่ง,ตัดเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋กเกิ่ง (ก฿กฯเกิ่งฯ)