หน้าหลัก
ก้างขวางคอ
ก้างขวางคอ
ก้างฯขวฯางฯฅํอฯ
[ก้างขวางฅอ]

สำ.ผู้ที่ขัดขวางเพื่อให้ผู้อื่นเสียประโยชน์ หรือมิให้ผู้อื่นทำการใดๆ ได้โดยสะดวก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้างขวางคอ (ก้างฯขวฯางฯฅํอฯ)