หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้องซอ
อักษรล้านนา
ก้ลฯอฯงซํอฯ
เทียบอักษรไทย
[กล้องซอ]
ความหมาย

น.หีบเสียง ในยุคแรกๆ แผ่นเสียงทำด้วยครั่ง มีเฉพาะการซอ หรือการซอโต้ตอบระหว่างชายหญิง; บอกซอ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้องซอ (ก้ลฯอฯงซํอฯ)