หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้นก๋บ
อักษรล้านนา
ก้฿นฯก฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้นกบ]
ความหมาย

น.ปลายกระดูกสันหลังที่สุดลงมาข้างล่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นก๋บ (ก้฿นฯก฿ปฯ)