หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้น
อักษรล้านนา
ค่฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่น]
ความหมาย

ว.โค่น, ล้มลง; โก้น ก็ว่า

(English) Fall

ออกเสียงล้านนา
ก้น
อักษรล้านนา
ก้฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้น]
ความหมาย

น.ส่วนล่างหรือส่วนท้ายของคน สัตว์ และสิ่งของ

(English) Buttocks

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้น (ก้฿นฯ)