หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่ำปอ
อักษรล้านนา
กําพํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่ำพอ]
ความหมาย

ว.พอดี,พอประมาณ,ปานกลาง,ครึ่งเปรี้ยวครึ่งหวาน; ใช้กับรสอาหารและผลไม้ เช่น บ่าผางก่ำปอ - มะปรางมีรสอมเปรี้ยวอมหวาน; ก๋ำปอ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่ำปอ (กําพํอฯ)