หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้อัน
อักษรล้านนา
คู่อันฯ
เทียบอักษรไทย
[คู่อัน]
ความหมาย

ว.ทุกอัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้อัน (คู่อันฯ)