หน้าหลัก
กู้อัน
คู่อันฯ
[คู่อัน]

ว.ทุกอัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้อัน (คู่อันฯ)