หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้ด
อักษรล้านนา
คูด
เทียบอักษรไทย
[คูด]
ความหมาย

ก.ล้มทั้งราก(ใช้กับต้นไม้) เช่น ลำไยกู้ด - ต้นลำไยล้มทั้งราก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้ด (คูด)