หน้าหลัก
กู้
คู่
[คู่]

น.ลักษณะนามเรียกของที่เป็นคู่ เช่น รองเท้า; ก.เคียง,ประกบ,ประกอบ ว๑.ทุก,ทุกๆ, ทั้งสิ้น ว๒.จำนวนสอง,ไม่ใช่ หนึ่ง ว๒.จำนวนที่เป็นเลขคู่ คือ ๒,๔,๖... หรือจำนวนที่เลข ๒ หารลงตัว. กู้ก ก็ว่า

กู้
กู้
กู้
[กู้]

ก๑.ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย ก๒.เก็บเข้าที่ เช่น กู้ผ้า,ทำให้กลับคืนดีอย่างเดิมเช่น กู้ฐานะ กู้เรือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้ (กู้)