หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ๊ดๆ
อักษรล้านนา
คุดๆ
เทียบอักษรไทย
[คุดๆ]
ความหมาย

ว.อาการอย่างน้ำไหลออกจากตาน้ำ หรือเลือดไหลมาก ลักษณะเช่นนี้ เรียก ไหลกุ๊ดๆ. ถ้ามีน้ำปริมาณมากและไหลแรงด้วย เรียก ไหลลวัะๆ; ถ้ามีน้ำปริมาณน้อยและไหลเบาๆ เรียก ไหลหลิ๋ดๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๊ดๆ (คุดๆ)