หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุง
อักษรล้านนา
คุง
เทียบอักษรไทย
[คุง]
ความหมาย

ว.ถึง,จรด,บรรจบ เช่น สูงกุงป๋าย ต๋าน - สูงถึงยอดต้นตาล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุง (คุง)