หน้าหลัก
กุง
คุง
[คุง]

ว.ถึง,จรด,บรรจบ เช่น สูงกุงป๋าย ต๋าน - สูงถึงยอดต้นตาล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุง (คุง)