หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กืน
อักษรล้านนา
คืนฯ
เทียบอักษรไทย
[คืน]
ความหมาย

ว.คับคั่ง,มากมาย,งอกงาม,เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น แมงมันกืน - แมงมันใต่ออกมาจากโพรงใต้ดินมากมาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กืน (คืนฯ)