หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กึ๋แก้ม
อักษรล้านนา
กึแก้มฯ
เทียบอักษรไทย
[กึแก้ม]
ความหมาย

ก.เอาแก้มแนบกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๋แก้ม (กึแก้มฯ)