หน้าหลัก
กิ๋นแต้กิ๋นว่า
กินฯแท้กินฯว่าฯ
[กินแท้กินว่า]

ก.กินมากมาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นแต้กิ๋นว่า (กินฯแท้กินฯว่าฯ)