หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นตวยกั๋น
อักษรล้านนา
กินฯทวฯยฯกันฯ
เทียบอักษรไทย
[กินทวยกัน]
ความหมาย

ดู...กิ๋นตวย

ออกเสียงล้านนา
กิ๋นตวย
อักษรล้านนา
กินฯทวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[กินทวย]
ความหมาย

ก.กินด้วยกัน,กินพร้อมกัน; กิ๋นตวยกั๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นตวยกั๋น (กินฯทวฯยฯกันฯ)