หน้าหลัก
กิ๋นจิ๋บกิ๋นจ๋อบ
กินฯจิปฯกินฯจัอฯบฯฯ
[กินจิบกินจ็อบ]

ก.กิน น้อยๆ แต่บ่อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นจิ๋บกิ๋นจ๋อบ (กินฯจิปฯกินฯจัอฯบฯฯ)