หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำขึน
อักษรล้านนา
คำฯขึนฯ
เทียบอักษรไทย
[คำขึน]
ความหมาย

น.ภาษาพูดของขาวขึนที่อยู่ในเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า; กำเขิน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำขึน (คำฯขึนฯ)