หน้าหลัก
กาถาปัน
คาฯถาพันฯ
[คาถาพัน]

น.คาถาจำนวน ๑,๐๐๐ พระคาถา ซึ่งเป็นภาษาบาลีล้วนในมหาเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์รวมกัน เช่น ชูชกมี ๗๙ มัทรีมี ๙๐ พระคาถา เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาถาปัน (คาฯถาพันฯ)