หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กว่างโซ้ง
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯโซ้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[กว่างโซ้ง]
ความหมาย

น.กว่างตัวผู้ ตัวโตเขายาว นิยมเอามาชนกัน; ดู...จนกว่าง

ออกเสียงล้านนา
จนกว่าง
อักษรล้านนา
ช฿นฯก่วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ชนกว่าง]
ความหมาย

ก.กีฬาพื้นบ้านของชาวล้านนา ในช่วงหน้าฝน ราวเดือนกันยายน - ตุลาคม ใช้กว่างโซ้งชนกันบนไม้คอน [ดู...กอนกว่าง] ที่มีกว่างตัวเมียโผล่แต่ส่วนหลังอยู่ในโพรงกลางคอน ใช้เขาหนีบรัดดันกันไปมา เรียกว่า เข้าคาม ตัวที่ถอยหรือสู้ไม่ได้ตามกติกาถือว่าแพ้ [ดู...เข้าคาม]

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่างโซ้ง (ก่วฯางฯโซ้฿งฯ)