หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
...แต๊...ว่า
อักษรล้านนา
...แท้...ว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[...แท้...ว่า]
ความหมาย

ว.มาก, อย่างยิ่ง เช่น งามแต๊งามว่า - สวยยิ่ง; ...ล้ำ...เหลือ ก็ว่า

ออกเสียงล้านนา
ล้ำ
อักษรล้านนา
ลํา
เทียบอักษรไทย
[ล้ำ]
ความหมาย

ก.ข้ามผ่านเข้าไปเกินเขตที่กำหนดผ่าน,เลย เช่น ยืนล้ำเส้น ว.ยิ่ง,ล้น เช่น งามล้ำ - สวยยิ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
...แต๊...ว่า (...แท้...ว่าฯ)