หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ใส่เวียกใส่ก๋าร
อักษรล้านนา
ไส่วยฯกไส่การฯ
เทียบอักษรไทย
[ใส่เวียกใส่การ]
ความหมาย

ดู...ใส่เวียก

ออกเสียงล้านนา
ใส่เวียก
อักษรล้านนา
ไส่วยฯก
เทียบอักษรไทย
[ใส่เวียก]
ความหมาย

ก.กำหนดให้ทำงาน,เกณฑ์แรงงาน; ใส่เวียกใส่ก๋าร ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ใส่เวียกใส่ก๋าร (ไส่วยฯกไส่การฯ)