หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ใต้
อักษรล้านนา
ไต้
เทียบอักษรไทย
[ใต้]
ความหมาย

น.ทิศใต้,ทิศอยู่ตรงข้ามกับทิศเหนือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ใต้ (ไต้)