หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
โด่
อักษรล้านนา
โด่
เทียบอักษรไทย
[โด่]
ความหมาย

น.ไม้โด่,ไม้ถ่อ ไม้สำหรับใช้ค้ำถ่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
โด่ (โด่)