หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
แอกขะแตก
อักษรล้านนา
แอกฯขะแตกฯ
เทียบอักษรไทย
[แอกขะแตก]
ความหมาย

ก.ทำการล่วงหน้าโดยไม่ปรึกษาผู้อื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
แอกขะแตก (แอกฯขะแตกฯ)