หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
แหน้นอ๋กแหน้นใจ๋
อักษรล้านนา
แห้นฯรอ฿กฯแห้นฯรไจ
เทียบอักษรไทย
[แหน้นอ๋กแหน้นใจ]
ความหมาย

ว.ถูกใจเป็นอย่างยิ่ง,เต็มใจเป็นที่สุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
แหน้นอ๋กแหน้นใจ๋ (แห้นฯรอ฿กฯแห้นฯรไจ)