หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
แสงต๋าวัน
อักษรล้านนา
แสงฯตาวันฯ
เทียบอักษรไทย
[แสงตาวัน]
ความหมาย

น.แสงอาทิตย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
แสงต๋าวัน (แสงฯตาวันฯ)