หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
แพะ
อักษรล้านนา
แระฯพะ,แภะ
เทียบอักษรไทย
[แพระ,แภะ]
ความหมาย

น.ป่าละเมาะ; ป่าแพะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
แพะ (แระฯพะ,แภะ)