หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
แซ่ซ้องสาธุก๋าร
อักษรล้านนา
แซ่ซ้อฯงสาธุการฯ
เทียบอักษรไทย
[แซ่ซ้องสาธุการ]
ความหมาย

ก.ยกย่องแสดงความดีใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
แซ่ซ้องสาธุก๋าร (แซ่ซ้อฯงสาธุการฯ)