หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
แจ๊ะ
อักษรล้านนา
แชะ
เทียบอักษรไทย
[แชะ]
ความหมาย

ว.เฉอะแฉะ,เปรอะ;จว๊ะ, แจฺว๊ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
แจ๊ะ (แชะ)