หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
แจฺว๊ะ(ว ควบ)
อักษรล้านนา
แชวฯะ
เทียบอักษรไทย
[แชวะ]
ความหมาย

ดู...แจ๊ะ

ออกเสียงล้านนา
แจ๊ะ
อักษรล้านนา
แชะ
เทียบอักษรไทย
[แชะ]
ความหมาย

ว.เฉอะแฉะ,เปรอะ;จว๊ะ, แจฺว๊ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
แจว๊ะ (แชวฯะ)