หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
แคมเฮือ
อักษรล้านนา
แฅมฯเริอฯอ
เทียบอักษรไทย
[แฅมเรือ]
ความหมาย

น.ขอบเรือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
แคมเฮือ (แฅมฯเริอฯอ)