หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
แก้วตังสาม
อักษรล้านนา
แก้วฯทังฯสามฯ
เทียบอักษรไทย
[แก้วทังสาม]
ความหมาย

น.พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ,พระธรรม,พระสงฆ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
แก้วตังสาม (แก้วฯทังฯสามฯ)