หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
เสื้อหนาว
อักษรล้านนา
เสิ้อฯอหนฯาวฯ
เทียบอักษรไทย
[เสื้อหนาว]
ความหมาย

น.เสื้อกันหนาว; เสื้ออุ่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เสื้อหนาว (เสิ้อฯอหนฯาวฯ)