หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
เสิ้งหลิ่งโจ๊ย
อักษรล้านนา
เสิ้งฯหิ่ลฯงช้วฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[เสิ้งหลิ่งช้วย]
ความหมาย

ว.เบน,เอน,เอียง,ไม่ตรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เสิ้งหลิ่งโจ๊ย (เสิ้งฯหิ่ลฯงช้วฯยฯ)