หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
เลยไล่
อักษรล้านนา
เลิยฯไล่
เทียบอักษรไทย
[เลยไล่]
ความหมาย

ก.ไล่ - ขับ,ติดตาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เลยไล่ (เลิยฯไล่)