หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
เผือข้า
อักษรล้านนา
เผิอฯอข้า
เทียบอักษรไทย
[เผือข้า]
ความหมาย

ส.ข้าพเจ้า - สรรพ นามบุรุษที่ ๑ แทนผู้พูด; ผู้ข้า ก็ว่า (ใช้ในเชิงสุภาพอ่อนน้อม ปรากฏในคัมภีร์ธรรมใบลานทั่วไป)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เผือข้า (เผิอฯอข้า)