หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
เป่งลึ้ง
อักษรล้านนา
เป่ลฯงลึ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[เปล่งลึ้ง]
ความหมาย

ว.เปิดโล่ง,ไม่มีสิ่งกำบัง; ดู...เป่งละเป่งลึ้ง

ออกเสียงล้านนา
เป่งละเป่งลึ้ง
อักษรล้านนา
เป่ลฯงลเป่ลฯงลึ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[เปล่งละเปล่งลึ้ง]
ความหมาย

ว.เปิดโล่ง,ไม่มีสิ่งกำบัง; เป่งลึ้ง,เป่งวะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เป่งลึ้ง (เป่ลฯงลึ้งฯ)